Antikvariát PEGLASS ART - Knihy pre každého

1. Údaje o provozovateli www.peglass-knihy.sk dále jen „prodávající“.

1.1 Prodávajícím je společnost PEGLASS ART s.r.o., .Višňové 62., 01323, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, Oddíl : Sro , Vložka číslo : 74808/L, IČO: 53084829,2 +421 940 655 255, e-mail: peglass.eshop@gmail.com (dále jen „prodávající“).

1.2 Adresa pro osobní odběry, reklamace a vrácení zboží a jiné: Višňové 62, 01323 Višňové

1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.4 Používáním web stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. Cena zboží

3.1 Prodávající není plátcem DPH.

3.2 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny bez DPH (nejsme plátci DPH)

3.3 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

3. Objednávka zboží

3.1 Zboží může kupující objednávat následovně:

a) prostřednictvím nákupního košíku na www.peglass-knihy.sk
b) zasláním e-mailu s uvedením požadovaného zboží na peglass.eshop@gmail.com
c) objednávkou přes tel. číslo: +421 940 655 255, +421 949 735 062


3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.

3.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 12 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na webové stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

3.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3.7 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

4. Platební a dodací podmínky

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího na základě objednávky vytvořené na eshopu. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující provést následovně:

a) převodním příkazem ze svého účtu,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
c) platebním systémem GoPay
4.2 Platba je možná v měně EUR, CZK

4.3 Zboží standardně dodáváme v rámci Slovenské republiky a České republiky. Zboží do ostatních států EU odešle prodávající jen po dohodě s kupujícím. Cena za dopravu mimo území ČR bude kupujícímu sdělena e-mailem ještě před odesláním objednaného zboží.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu pouze elektronicky na email.

4.4 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky/emailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 3.5 těchto Obchodních podmínek.

4.5 O odeslání/expedování zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

4.6 Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci Slovenské a České republiky způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:

a) kurýrní službou slovenské pošty,
b) Společností Packeta,
c) osobní odběr.

4.7 Ceny za dopravu zboží na určené místo a způsob platby je následující:

4.8 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

4.9 Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození zásilku nepřevzít od doručovatele. Kupující i prodávající se takto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.

4.10 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Faktura slouží zároveň jako dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list vyžaduje-li to povaha zboží.

4.11 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
4.12 V případě většího zájmu se může stát, že prodávající bude mít nedostatek zboží skladem a tak objednané zboží může kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné a balné platí kupující jako za jeden balík.

5. Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží

Bližší informace a přesné podmínky naleznete v části Reklamační řád a odstoupení od smlouvy.

6. Reklamace a záruční podmínky

Bližší informace a přesné podmínky naleznete v části Reklamační řád a odstoupení od smlouvy.

Alternativní řešení sporů - ARS

6.11 Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky ( seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

7. Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zajištění souladu společnosti PEGLASS ART s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky), všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce Ochrana soukromí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Dozor nad poskytováním služeb vykonává

8.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

8.3 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.10.2022

8.5 Aktualizace obchodních podmínek:

  • 30.01.23 - změna ceníku dopravy a platby

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.