Antikvariát PEGLASS ART - Knihy pre každého

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. V případě použitého zboží a zboží z bazaru 12 měsíců. Za použité zboží a zboží z bazaru se považuje zboží, které je takto označeno a prodáváno v internetovém obchodě. Takové zboží může být používáno, ale je bez vad a poškození, které by bránily plnému užívání výrobku, pokud při něm není uvedeno jinak. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.

Záruční servis zajišťuje provozovatel internetového obchodu. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutno oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu peglass.eshop@gmail.com nebo telefonicky v pracovní dny na + 421 940 655 255, +421 949 735 062 . Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte (kontakty). Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Višňové 62, 01323 Višňové, doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali se zbožím a který zároveň slouží jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanická poškození výrobku způsobená kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Z odpovědnosti jsou také vyňaty vady nebo poškození výrobku, které vznikly při živelné pohromě.

Při použitém zboží a bazarovém zboží, které si takto definované již kupujete, neodpovídáme za vady, poškození již vzniklá jejich použitím nebo opotřebením, tj. není možné reklamovat mechanické poškození (nebo jiné poškození, pokud při něm bylo uvedeno), kterého se sleva z ceny zboží týká.

Kupující má právo reklamovat i zboží zakoupené ve výprodeji nebo za sníženou cenu, avšak chyba nesmí souviset s důvodem, proč bylo zboží prodáváno za sníženou cenu!

Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte (kontakty). Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Višňové 62, 01323 Višňové, doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali se zbožím a který zároveň slouží jako záruční list.

Vyřízení reklamace zrealizujeme jedním z následujících zákonných způsobů:

  • výměnou zboží
  • vrácením kupní ceny zboží
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiné, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), a rovněž hradíme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě Vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, případně dodacího či záručního listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady přes sekci sekci Reklamace (registrovaný uživatel) nebo ve formuláři Reklamační protokol.

V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení. Kupující si je povinen před reklamací data sám zálohovat.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data doručení reklamace kupujícím resp. přepravní společností. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:

Kupující co nejdříve po zjištění vady výrobku odešle tento výrobek doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1 spolu s kopií dokladu o koupi a reklamačním protokolem s popisem vady výrobku.

V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který bude zboží dostatečně chránit, vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Adresa pro zasílání reklamací:
PEGLASS ART s.r.o.
Višňové 62, 01323 Višňové

V případě, že bylo reklamované zboží zasláno poštou případně přepravní společností, dopravní náklady spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího hradí kupující. Odeslání reklamovaného zboží zpět zajišťuje prodávající poštou na své náklady. Jakýkoli jiný způsob přepravy reklamovaného zboží zpět, na vyslovenou žádost kupujícího hradí kupující.

Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku kupujícímu po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 ods. 1, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 ods. 1 u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). Kupující může použít formulář Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. uvedené v odstavcích 5.5 a 5.6 a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i).

Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 5.4 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej knih nedodávaných v ochranném obalu a prodej periodického tisku,
  • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. zboží textilního charakteru.
  • poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.
  • Prodej použitého zboží a bazarového zboží, které si takto definované již pořizujete.

Alternativní řešení sporů - ARS

Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky ( seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Platné od 17.08.2022

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.